III Międzynarodowa Konferencja Integracyjne podejście w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych i onkologicznych

Dane uczestnika

  

Adres prywatny po korespondencji


Miejsce pracy

Dane płatnika, na którego ma być wystawiona faktura po otrzymaniu opłaty
(prosimy o wypełnienie tylko jeśli wystawienie faktury jest konieczne)


Dane osoby kontaktowej


Oświadczam iż zapoznała/em się z regulaminem i akceptuję jego warunki

REGULAMIN III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT. :

„INTEGRACYJNE PODEJŚCIE W PROFILAKTYCE I LECZENIU CHORÓB PRZEWLEKŁYCH

I ONKOLOGICZNYCH”

ZASADY OGÓLNE

§1

Organizatorem III Międzynarodowej Konferencji pt.: „Integracyjne podejście w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych i onkologicznych”
jest Fundacja Kobieta i Natura z siedzibą w Żernikach Wrocławskich ul. Dębowa 31.

§2

Konferencja odbywa się w budynku Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 211, w terminie 18 kwietnia 2014 roku, w godzinach od 8.00 do 18.00.

§3

W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą: 

dr Preeti Agrawal

prof.Anil Agrawal

Sidarth Agrawal  

dr Maria Drzewicka  

Katarzyna Smarzewska

dr Joanna Pieczyńska  

Ewa Kościelecka

 

§4

 

PrzewodniczącąKomitetu Organizacyjnego Konferencji jest Prezes Fundacji Kobieta i Natura :
dr nauk med. Preeti Agrawal 

§5

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

Prof. dr hab. nauk med. Marian Stanisław Gabryś–ginekolog, położnik

Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak - chirurg, onkolog

Dr hab. nauk med. Anil Kumar Agrawal prof. UM –chirurg, onkolog

Prof. dr hab. nauk farm. Halina Grajeta - dziekan wydziału farmacji

Dr nauk med. Preeti Agrawal –ginekolog, położnik

 Prof. dr hab. nauk med. Alexander Herzog - onkolog

Dr nauk med. Marek Elias - ginekolog, położnik

Dr nauk med. Małgorzata Rudnicka –neonatolog

Dr nauk med. Małgorzata Czyżewska –neonatolog

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

§6 

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji: 15 kwietnia 2015r.

Opłata za udziałw konferencji wynosi:
150 zł w terminie do 15 stycznia 2015r. / studenci - 100 zł
180 zł 
od 16 styczeń do 31 marca 2015r. / studenci - 130 zł
250 zł 
w terminie od 1 kwietnia 2015r. /studenci - 150 zł

Opłata dotyczy: usług cateringowych (obiad, przerwy kawowe), wynajmu słuchawek i tłumaczenia symultanicznego na język polski. Zawiera także materiały edukacyjne i certyfikat.


Każdy uczestnik, który dokona zgłoszenia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w terminie 2 tygodni od dnia rejestracji. Po tym terminie Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia, celem odstąpienia miejsca osobie, która dokonała opłaty.

§7

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych opłatą.

§8

W celu rezerwacji miejsca należy: 

1.Wypełnić formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej - dostępny na stronie: www.kobietainatura.pl 

2.Dokonać opłaty:

◦W tytule przelewu należy wpisać: Konferencja 2015 r. Imięi Nazwisko

◦Dane do przelewu: PKO BP SA 11 1020 5242 0000 2902 0174 6601 Fundacja Kobieta i Naturaul. Dębowa 31, 55-010 Żerniki Wrocławskie.

 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW

§9

Koszt pobytu i przejazdu, uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§10

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konferencji. 

 

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

§11

W ramach opłaty Organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek (do wyboru danie mięsne lub wegetariańskie), napoje zimne i gorące, tłumaczenie symultaniczne i słuchawki oraz materiały edukacyjne. 

§12

Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo.

§13

Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

§14

Za rzeczy zaginione w czasie trwania Sympozjum  Organizator nie odpowiada.

§15

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca jeśli zmiana nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Organizatora.

§16

 Organizator nie odpowiada za rezygnację któregoś z wykładowców z przyczyn losowych.

§17

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Sympozjum z przyczyn niezależnych od niego.

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

§18

W razie rezygnacji z udziału w Konferencji zgłoszongo do 1 kwietnia 2014r. opłata zostaje zwrócona z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

§19

W razie rezygnacji z udziału w Konferencji zgłoszonej po 1 kwietnia 2014r. opłata nie podlega zwrotowi. Organizator zobowiązuje sięprzesłaćtakim uczestnikom materiały konferencyjne.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20

Uczestnicy Konferencji mogą otrzymać fakturę- w tym celu dane do faktury prosimy przesłaćna adres mailowy fundacja@kobietainatura.pl

§21

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mająprzepisy Kodeksu Cywilnego.

§22

Dodatkowe pytania i uwagi prosimy kierować do Organizatorów na adres mailowy:fundacja@kobietainatura.pl  lub pod nr tel. 691 093 331/ +48 71 3306529